Харьков Форум
  Харьков Форум > Харків > Головний

Старий 10.12.2005, 09:56   #1
talman
 
Реєстрація: 9.12.2005
Дописів: 5
Фонд взаємодопомоги

Пропоную створити громадську організацію "Фонд взаємодопомоги". Інформація щодо організації та мети дещо нижче.

Громадскька організація “Фонд взаємодопомоги”

Мета діяльності: задоволення фінансових, соціальних, культурних потреб учасників ГО, об”єднання загальних зусиль та фінансових ресурсів задля допомоги членам ГО у вирішенні їх проблем.
Територіальне розповсюдження: Україна.
Учасники ГО: можуть бути всі особи, що досягли 14 р. віку, виявили бажання вступити до ГО, подали до керівництва ГО завку на вступ та уклали членсьу угоду з ГО.
Членські внески: від 20 до 100 грн. в місяць (залежно від соціальної групи та можливості члена ГО). Внески кожного окремого учасника фіксуються в спеціальному журналі обліку даного учасника, що чітко вказує яку суму учасник вніс протягом всього членства в ГО.
Органи управління ГО:
- Загальні збори засновників (визначають загальний напрямок діяльності ГО, частково формують склад комітету з питань вступу до ГО, фінансового комітету та інших органів, що можуть створюватися на підставі рішення загальних зборів засновників тощо)
- Ревізійна комісія (формується шляхом обрання одного представника від загальних зборів засновників (але не одного із засновників ГО), два представники від зборів учасників, контролює діялність ГО у використанні фінансових та матеріальних ресурсів, вносить проозиції загальним зборам засновників, щодо вдосконалення нагляду, управління та з інших питань, що були винесені в процесі перевірок)
- Загальні збори учасників (проводяться два рази на рік для загального обговорення проблем та перспектив розвитку ГО, обрання членів до ревізійної комісії, комітет з питань вступу до ГО, фінансового комітету інших органів, що створюються ГО, отримують звіти, щодо діяльності ГО, використання коштів ГО, майна та інших активів ГО, висувають пропозиції та зауваження щодо діяльності ГО тощо)
- Комітет з питань вступу до ГО (обирається шляхом голосування на загальних зборах учасників (2 представники), скаладється з трьох осіб (один представник обирається загальними зборами засновників), розглядає заявки на вступ до лав ГО, що подаються громадянами, виносить рішення про прийняття чи відмову у прийнятті до ГО окремої особи відповідно до чинного законодавства України та статутних документів ГО, приймає рішення щодо виключення зі складу ГО окремого учасника, на підставі поданої ним заяви про вихід).
- Фінансовий комітет ГО (обирається шляхом прямого голосування на загальних зборах засновників (один представник), та загальних зборах учасників (2 представники), отримує членські внески від учасників ГО, ведет облік фінансових ресурсів, вирішує питання щодо наданя окремому учаснику чи группі учасників кошти з “фінансового фонду допомоги учасникам ГО” для допомоги у вирішенні ними своїх проблем (підстави на яких видаються кошти і підстави, згідно яких може бути відмовлено визначенні в “Порядку надання фінансової допомоги учасникам ГО”, що затверджується загальними зборами засновників та виноситься на розгляд загальним зборам учасників. Фінансовий комітет підзвітний загальним зборам засновників, загальним зборам учасників, ревізійній комісії).

Громадскьа організація є лише “організаційною ланкою” в самоорганізації громадян, яка виступає органом, що акумулює кошти громадян та надає їм фінансову та іншу необхідну допомогу для вирішення проблем, які у них виникли.
Кошти розподіляються таким чином:
- першочергове фінасування:
1) виплата заробітньої плати особам, що працюють на ГО (бухгалтер, секретарі, юридичний відділ тощо)
2) оплата приміщення, в якому знаходиться основний організаційний відділ ГО.
3) Сплата податків, загальних зборів та платежів до державного бюджету, місцевих бюджетів тощо.
4) Виплата фінансової допомоги учасникам, групам учасників, що потребують фінансової допомоги.
5) Закупівля товарів та матеріальних благ для розповсюдження серед членів (учасників) ГО.
6) Витрати, повязані з проведенням загальних зборів учасників, загальних зборів засновників.
- другочергові витрати:
1) витрати, пов”язані з відкриттям філій та відділень ГО в різних регіонах України;
2) витрати, пов”язані з проведенням массових туристичних подорожей на відпочинок від імені ГО, оглядових екскурсій, святкувань тощо.
3) Витрати, пов”язані з поздоровленнями учансиків ГО з днем народженням (організація поздоровлення, придбання подарунку).
4) Інші витрати, що можуть виникнути в процесі діяльності ГО.

Учасники ГО безкоштовно користуються такими перевагами:
Ш Послугами юридичного відділу ГО у отриманні правових консультацій, представництво інтересів учасника в суді, підготовка документів та інша правова допомога, об”єм повноважень та склад юридичного віддлу визначається в “Положенні про юридичний відділ ГО”, що затверджується загальними зборами засновників та виноситься на обговорення загальних зборів учасників.
Ш Вирішення справ за допомогою третейського суду, що буде утворений на базі Громадскьої організації.
Ш Послугами інформаційного центру ГО. Отримання інформації щодо діяльності ГО, фінасових активів ГО, матеіальних та інших ресурсів ГО тощо. Отримують широкопланову (розважально-аналітичну) газету (планується утворення такого видання).
Ш Участь в проведенні туристичних подорожей, мандрівок, організованому відпочинку, святкуванях тощо.
Ш Отримання допомоги у розселенні в житловий фонд, який буде у наявності матеріальних ресурсів ГО.
Ш Отримання товарів продовольчого і непродовольчого призначення, що розповсюджуються серед учаників ГО (перелік товарів визначається на спільному засіданні фінансового, ревізійного комітетів та загальних зборів засновників та розповсюджується серед вибраної кількості учасників в зв”язку з наявними ресурсами товарів. На засіданні є присутніми два представники від загальних зборів учасників).
Ш Медичною консультацією, та допомогою (планується залучення на партнерських засадах медичної установи чи відкриття “відділу медичного обслуговування учасників ГО” з отриманням відповідної ліцензії).
Ш Допомога у працевлаштуванні (за умови наявності такої можливості серед партнерів організації чи наявності вакансій в самій організації. Планується створення “відділу кадрової політики при ГО”).
Ш Іншими перевагами, які запроваджуються Громадською організацією в процесі здійснення її діяльності.Порядок і умови отримання фінансової допомоги від ГО:
1) Подання заяви про необхідність отримання фінансової допомоги від ГО до фінансового комітету ГО. В заяві необхідно обгрунтовано викласти необхідність отримання коштів та суть проблеми (необхідність може полягати як у життєвій ситуації, вирішення якої потребує коштів (наприклад операція, лікування, погашення заборгованості за комунальні послуги, повернення кредиту, оплата послуг адвоката, одруження, інше) так і просте бажання отримання певного матеріального блага тощо (купівля матеріальної цінності, одягу, побутової техніки, мобільного телефону, відкриття власного бізнесу, поїздка на оздоровлення, оплата навчання та інше).
2) Фінансовий комітет на підставі поданої заяви та підтверджуючих документів протягом тижня вирішує питання про можливість надання чи відмову у наданні фінансової допомоги учаснику і протягом одного дня з моменту прийняття рішення направляє зацікавленому учаснику чи групі учасників відповідь про прийняте рішення.
3) Після прийняття рішення в позитивну сторону для зацікавленого учасника чи групи учасників фінансовий комітет протягом тижня після направлення відповіді вказаній особі направляє кошти особі безготівковим переказом чи готівкою (за бажанням учасника).
4) У разі перевищення суми отриманої фінансової допомоги за суму членскьих внесків, чплачених в Громадську організацію між ГО та учасником, що отримує фінонсову допомогу укладається угода на повернення коштів, що перевищують суму сплачених членських внесків (дана угода не є позикою чи кредитом, вона представляє собою угоду про поворотну фінансову допомогу і спрямована для попередження та недопущення зловживань з боку недобросовісних учасників та спроб шахрайства за рахунок ГО та інших членів ГО, у разі порушення умов даної угоди кошти булуть стягуватися шляхом звенрення до суду, виконавчої служби, прокуратури та інших органів державної влади для захисту порушених прав та інтересів інших учасників ГО та самої ГО).
5) Фінансовий комітет звітує всім органам управління ГО про виділення коштів учаснику та оприлюднює перелік учасників, які отримали кошти та суму коштів на загальних зборах учасників.
6) Фінансовий комітет оприлюднює ВСІ фінансові операції з коштами, що є в активі ГО на загальних зборах засновників та загальних зборах учасників.
В першу чергу, кошти надаються учасникам, становище яких фінансовим комітетом ГО буде оцінено як критичне (наприклад: необхідно проведення лікування, закупівлі ліків, спалту заборгованості, оздоровлення дитини, дорослого та інші, що за рішеням фінансового комітету розцінюються як критичні).
В другу чергу, надаються кошти за іншими заявами в порядку оцінення необхідності отримання данною особою даних коштів в порівнянні з іншими особами.
Третя черга: кошти, які не були надані у фінансову допомогу використовуються для задоволення культурних, соціальних та інших потреб учасників ГО та для підтримання діяльності ГО (оплата заробітньої плати та інше). За рішенням загального засідання загальних зборів учансиків, фінансового комітету, ревізійної комісії та двох представників від загальних зборів учасників (координаційна рада) кошти спрямовуються на купвлю оздоровчих путівок на відпочинок, товарів різного призначення, що можуть бути необхідними учансикам ГО тощо.


    Вгору
Старий 10.12.2005, 17:31   #2
lavaget
 
Аватар для lavaget
 
Реєстрація: 18.12.2003
Дописів: 14386
 
лохотрон. де админ?


    Вгору
Старий 10.12.2005, 20:14   #3
talman
 
Реєстрація: 9.12.2005
Дописів: 5
Що ж, Ваша особиста думка яку потрібно поважати.
Хай Вам щастить в житті.

З повагою.


    Вгору
Старий 11.12.2005, 21:56   #4
poni
 
Аватар для poni
 
Реєстрація: 11.05.2004
Дописів: 10386
 
афтар! устав можно было и не постить - раз
можно было найти не так давнюю тему на счет третьего сектора - пришло бы понимание, что тут народ в этом не волокет ваще - два
мысль ниче, но она ужо есть. три

тепеь вопросы. вы уверена, что найдете финансирование?
вы уверены, что тема достаточно нова и интересна
на каких основаниях выдеется фин. допомога...

а впрочемю что это я, и так не все понятно, если нужно подробнее - прошу в асю.


__________________
    Вгору
Старий 12.12.2005, 08:08   #5
Bonanza
 
Аватар для Bonanza
 
Реєстрація: 27.10.2004
Дописів: 6071
 
Ну и поясните мне, зачем это все надо затевать, в чем прэлесть? Почему нельзя в банке взять кредит в случае необходимости. Кол-во доступных средств будет пропорционально твоей возможности обслуживать кредит, не будет никаких ограничений в виде невозможности взять больше, чем заплатил (я сомневаюсь, что такое будет возможно). Еще кто-то будет решать давать мне деньги или не давать (причем мои же деньги, кот. я же и заплатил)...
Тем более, зачем платить взносы в этот фонд, если можно эти деньги держать в банке, получать проценты, кот. хотя бы инфляцию покроют, а в лучшем случае даже и плюс какой будет. Просто не вижу никаких выгод, если можете поясните, привидите пример ситуации когда это выгодно. Но только без ссылок на статус.


    Вгору
Старий 12.12.2005, 08:14   #6
m i c
 
Аватар для m i c
 
Реєстрація: 18.09.2005
Дописів: 4024
 
А че на украинском то? Чтоб солиднее было или чтоб никто не понял?


    Вгору
Старий 12.12.2005, 08:33   #7
Bonanza
 
Аватар для Bonanza
 
Реєстрація: 27.10.2004
Дописів: 6071
 
главное не на каком языке, главное содержание... А содержания то и нет толкового...


    Вгору
Старий 12.12.2005, 09:33   #8
lavaget
 
Аватар для lavaget
 
Реєстрація: 18.12.2003
Дописів: 14386
 
Цитата:
Допис від talman
Що ж, Ваша особиста думка яку потрібно поважати.
Хай Вам щастить в житті.
З повагою.
Ух ты, не робот.... еще и вежливый... ну что-ж, простите.


    Вгору
Старий 13.12.2005, 19:04   #9
talman
 
Реєстрація: 9.12.2005
Дописів: 5
Первое: извинение принято.
Второе: на украинсокм потому что нравиться мне родной язык...ничего не могу поделать с этим.
Третье: может и нету никакого смысла это затевать...может никто и не стоит того чтобы парить мозги и раскручивать идею...Пускай все идут в банк и берут кредит под процент и недвижимость...пускай арестовывают имущество исп. службой должников и т.д.
Мое дело просто предложить...Ваше: интересно-посмотреть и подумать....неинтерестно - никто же не силует....
Если Вы считаете что это не ново не актуально не интерестно не беритесь...я буду искать людей которые на это смотрят по другому и им предлагать...а если таковых не найдется...что ж...значит не доросли мы до цивилизации..
Может кто-то заинтересуется почитайте И.Я. Франко "Борислав сміється".
Там эта идея описана....

Да, напоследок....Я статут не передираю - это мои собственные наработки...статута пока еще нет...собираюсь садиться и писать...

Всех благ.

С уважением.


    Вгору
Старий 13.12.2005, 19:40   #10
Capricorn
 
Аватар для Capricorn
 
Реєстрація: 20.10.2003
Дописів: 12124
 
не в попытке обидеть вас, но или я торможу или у вас какая-то финансовая пирамида получается.

Цитата:
Громадскьа організація є лише “організаційною ланкою” в самоорганізації громадян, яка виступає органом, що акумулює кошти громадян та надає їм фінансову та іншу необхідну допомогу для вирішення проблем, які у них виникли.
люди сбрасываются деньгами что бы помочь ими самим себе + оплатить з/п президенту, юристу и т.д.

у вас есть пункт как будут тратиться деньги, но нет пункта откуда они возмутся.


__________________
A journey of a thousand miles begins with a single step.
    Вгору
Старий 17.12.2005, 10:07   #11
talman
 
Реєстрація: 9.12.2005
Дописів: 5
Прошу прощения еще раз.
значит начнем: это не устав! это черновые наработки! поэтому там могут быть неточности. Кстатии по поводу 14-лет....оно то правда но также правда что с 14-ти лет человек обладает частичной дееспособностью...Ну да я не спорю...говорю же ЧЕРНОВИК....
НУ а во всем остальном и в т.ч. о "кидалове" могу сказать одно - каждый решает сам для себя.... Единственное что для предотвращения "кидалова" предусматриваються заключение гражданско-правовых догворов, учавствие самих членов в контроле ВСЕХ финансовых операций.
Ну а источники финансирования - как и у всех ГО: взносы членов ГО, гранты, фин.помощь от спонсоров.

С уважением.


    Вгору
Старий 18.12.2005, 23:12   #12
poni
 
Аватар для poni
 
Реєстрація: 11.05.2004
Дописів: 10386
 
Как человек,немного разбирающийся в специфике финансирования НГО хочу сказать, что спонсоры просто так денег не дают. Им нужно что-то дать взамен. Как минимум уставные цели должны звучать инновационно и показывать, что вы таки хотите помочь тем, кто в этом нуждается.
И еще - клиенты. Вы уверены, что то, что вы делаете людям нужно? и вообще, у вас лично какие мотивы?
Простите за критику, еслине нужна - так и скажите, больше писать не буду.


__________________
    Вгору
Старий 19.12.2005, 03:32   #13
joc13
 
Аватар для joc13
 
Реєстрація: 30.10.2005
Дописів: 347
 
Авторе, таку організацію - не маючи відповідних ресурсів і зв'зків, - треба спершу створювати як клуб за інтересами (друзів, знайомих тощо), а вже згодом, при успішності, розширювати її діяльність. А ідея є напрочуд вдалою, і що найголовніше - дієвою...


__________________
ВСЕ ***** — ПРЕДАТЕЛИ! ЧЕМ БОЛЬШЕ В ДНЕПРЕ ПОТОПИМ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПОТОМ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ, ПРИДЕТСЯ ССЫЛАТЬ В СИБИРЬ!
Георгий Жуков, четырежды!!!! Герой!!!??? WTF o_O ??? Советского Союза
    Вгору
Старий 19.12.2005, 09:24   #14
-Коломбина-
 
Реєстрація: 21.10.2004
Дописів: 11296
 
Ув. автор! Прочла я ваши устав-наброски и так и не уразумела - ЦЕЛЬ создания этого ГО. Получается некая тусовка с принципами "черной кассы" ? Вообще-т... сейчас снова началась полоса возраждения "пирамид", только немного видоизмененных ))) А эти все заключения договоров с целью общест- контроля и т.п. ... ноу комментс!


    Вгору
Старий 19.12.2005, 09:25   #15
Arty
 
Аватар для Arty
 
Реєстрація: 12.08.2004
Дописів: 7054
общак рулит %)


__________________
Дадим отпор врагам мирового империализма!
    Вгору
Старий 25.12.2005, 09:57   #16
talman
 
Реєстрація: 9.12.2005
Дописів: 5
УВажаеммые форумчане!
Спасибо за просмотр моей скромной темы.
Как минимум я теперь знаю как к этому относяться люди.
За замечания и критику тоже спасибо.
Тепреь отдельно: пирамида она и в Африке пирамида а это именно ГО взаимопомощи. На крайняк все члены ГО пользуются безоплатно услугами юридического отдела, баз даных (ой как хочу создать базу данных по для студентов ) , библиотекой...гм...правда я еще не придумал как она будет работать....но создать хочу....плюс еженедельник....тоже пока в идеале . Но ведь надо что либо предпринять что бы идеал перерос в реальную вещь .
Еще раз всем огромное СПАСИБО.
В случае дальнейшего диспута или же просто потолковать пишите Для просмотра email адреса вы должны зарегистрироваться

С уважением.


    Вгору
Старий 26.12.2005, 09:12   #17
Longer
 
Аватар для Longer
 
Реєстрація: 14.05.2005
Дописів: 3465
 
Цитата:
Допис від talman
УВажаеммые форумчане!
Спасибо за просмотр моей скромной темы.
Как минимум я теперь знаю как к этому относяться люди.
Що найцікавіше - у мене теж була така ідея, але я дійшов висновку, що вона не має перспектив, отже не став і писати про це.

Але якщо ідея досить часто виникає у різних людей, то можливо вона й має право на існування.Востаннє редагував Longer: 26.12.2005 о 09:20
    Вгору

Параметри теми Пошук у темі
Пошук у темі:

Розширений пошук

Харьков Форум > Харків > Головний

Швидкий перехід© 2003–2022, kharkovforum.com